Algemene voorwaarden en Retouren

1. Algemeen

Door bij Lijstenwinkel Nederland een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Lijstenwinkel Nederland akkoord gaat. Lijstenwinkel Nederland heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u Lijstenwinkel Nederland hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door Lijstenwinkel Nederland aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Lijstenwinkel Nederland worden gemeld, alsmede eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan Lijstenwinkel Nederland heeft verstrekt.

2. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Lijstenwinkel Nederland zijn deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Lijstenwinkel Nederland worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Lijstenwinkel Nederland ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 5. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Lijstenwinkel Nederland is ingestemd.
 6. Lijstenwinkel Nederland behoudt zich het recht voor de Algemeen Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.

3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Lijstenwinkel Nederland zijn vrijblijvend en Lijstenwinkel Nederland behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Lijstenwinkel Nederland. Lijstenwinkel Nederland is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Lijstenwinkel Nederland dit mee binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 3. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgave etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch, via de website www.lijstenwinkel.nl via email worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Lijstenwinkel Nederland garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, kleurechtheid van productfoto´s en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

4. Prijzen/ Betalingen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hier omtrent en zijn inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten.
 2. Na een bestelling ontvang je direct een bevestiging per mail met het besteloverzicht en de factuur met betalingsgegevens. De bestelling wordt in behandeling genomen zodra de betaling is verwerkt.
 3. Betalingen geschieden via Ideal of ter plekke in onze winkel (contant of pin, let op geen credit card).
 4. Lijstenwinkel Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van drukfouten en wijzigingen in prijsaanduidingen. Indien een vermelde prijs dermate onjuist is dat de klant redelijkerwijs kan weten dat het een fout betreft, heeft Lijstenwinkel Nederland het recht de bestelling te weigeren.

5. Levering/ Verzenden

 1. De levertijd bedraagt  2 tot 5 kalenderdagen en gaat in wanneer de betaling is verwerkt.
 2. De door Lijstenwinkel Nederland opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 3. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u of tijdens openingstijden in onze werkplaats.
 4. Het verzenden van de artikelen gebeurt met TNT Post.Lijstenwinkel Nederland is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending via TNT Post. Bestellingen worden verzonden als brievenbuspost of als pakketpost wanneer het product te groot is voor de brievenbus. Vanaf een bepaalde omvang is brievenbuspost immer niet meer mogelijk gezien de voorwaarden die TNT Post hier aan stelt. Deze voorwaarden zijn na te lezen op www.post.nl. Zelf ophalen in onze winkel in Vianen is ook mogelijk.
 5. Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van uw bestelling betaalt u een bijdrage afhankelijk van het aantal bestelde producten.
 6. Eigendomsvoorbehoud, de eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan Lijstenwinkel Nederland verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. U dient alle intellectuele en auteursrechten welke rusten op de door Lijstenwinkel Nederland geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. Lijstenwinkel Nederland garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

7. Retourneren en aansprakelijkheid

 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Lijstenwinkel Nederland daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 2. Alle op maat geproduceerde producten kunnen niet worden geretourneerd.
 3. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Lijstenwinkel Nederland keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 4. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Lijstenwinkel Nederlandte retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, de verpakking niet is verbroken en de factuur erbij zit, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen, de kosten voor het versturen van het nieuwe product komt dan ook voor uw rekening. De retourzendingen moet verstuurd worden naar: 
 Lijstenwinkel Nederland, Brederodestraat 3 4132vm Vianen.

8. Bestellingen/ Communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Lijstenwinkel Nederland, dan wel tussen Lijstenwinkel Nederland en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Lijstenwinkel Nederland, is Lijstenwinkel Nederland niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Lijstenwinkel Nederland.

9. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Lijstenwinkel Nederland ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Lijstenwinkel Nederland gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Lijstenwinkel Nederland kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. Privacy

Lijstenwinkel Nederland gaat zorgvuldig met uw gegevens om, uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor onze dienstverlening. Persoonlijke gegevens van de klant zullen door ons niet aan derden worden verstrekt.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

12. Diversen

 1. Indien u aan Lijstenwinkel Nederland schriftelijk opgave doet van een adres, is Lijstenwinkel Nederland gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Lijstenwinkel Nederland schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer door Lijstenwinkel Nederland gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Lijstenwinkel Nederland deze Voorwaarden soepel toepast.
 3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Lijstenwinkel Nederland in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Lijstenwinkel Nederland vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 4. Lijstenwinkel Nederland is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

13. Klachten/ Suggesties

Heeft u een klacht of misschien wel een goede tip, mail dan naar info@fotostudiomarks.nl. Klachten worden serieus genomen en rechtvaardig afgehandeld.